Etiska koden


1. Definition

Detta sammandrag av handlingssätt definierar de allmänt och internationellt tillämpade reglerna, vilka medlemmarna av Finska Antikvariatföreningen bör följa inom alla kommersiella transaktioner yrkesidkare, samfund och privatpersoner emellan. Inom antikvarisk handel beräknas i detta sammanhang förutom böcker även bl.a. handskrifter, postkort, tryckalster, kartor och teckningar.

2. Tillämpandet av reglerna

Alla Finska Antikvariatföreningens medlemsaffärer som via Finska Antikvariatföreningen är medlemmar även av ILAB (International League of Antiquarian Booksellers) bör tillämpa dessa regler i samband med allt handelsidkande och därigenom visa ett handelssätt på en hög etisk nivå.

3. Beskrivningar

Medlemsaffärerna svarar för korrekt identifikation och exakt beskrivning av alla till salu förda objekt. Varje defekt, samt reparation eller ändring av betydelse bör beskrivas och anges tydligt. Om annan överenskommelse mellan köpare och försäljare ej gjorts, har köparen av ett felaktigt beskrivet objekt rätt till kontant återbetalning av hela köpesumman.

4. Terminologi

Varje medlem skall som yrkesidkare känna till branschens speciella terminologi samt ansvara för korrekt bruk av densamma.

5. Prissättning

Medlemsaffärer ansvarar som professionella inom branschen för rättslags prissättning av objekt, både vid inköp och vid försäljning, oberoende om motparten är en sakkännare eller en lekman.

6. Äkthet

En medlem bör så långt som möjligt reda upp och kunna bekräfta äktheten på de objekt som erbjuds till försäljning. Ifall det framgår att objektet är oäkta eller av diskutabel natur kan det returneras mot full återbetalning av köpesumman, ifall annat ej parterna emellan överenskommits. Material som visat sig vara oäkta eller av obestämd natur skall inte utbjudas på nytt till försäljning innan därtill hörande frågor klarlagts.

7. Stulna varor

En medlem bör försäkra sig över att material som bjuds för att köpas in är försäljarens egendom och vidta alla åtgärder för att förhindra stöld av antikvariskt material samt försäljning av stöldgods. Medlemmar bör samarbeta med myndigheter i avsikten att upptäcka stulet material, att de skyldige grips och att materialet återlämnas de rätta ägarna.

8. Transportskador

Ansvaret för transportskador ligger på avsändaren om ej annat överenskommits. Försäljaren skall sköta om lämpligt handhavande av materialet så att det når köparen i de skicket det befann sig när de köptes.

9. Försäljningsvillkor

Böcker som säljs via kataloger är till salu till det i katalogen nämnda priset. Betalning sker före leverans, eller i samband med tillräcklig soliditet genom fakturering i samband av mottagandet av materialet. Gällande offerter bör både innehållet och giltighetstiden av offerten definieras tydligt. Undantag gällande dessa allmänt tillämpade villkor måste anges.

10. Bankkostnader

Leverantören av materialet bör få slutsumman på den företedda fakturan fullt betalad. Köparen svarar för alla leverans- och bankkostnader.

11. Köpeanbud

När en medlem ger ett köpeanbud, gäller anbudet antingen ett omedelbart köp eller är i kraft en separat överenskommen tid.

12. Prismarkering

Medlemmar bör se till att all material som bjuds till försäljning både i affären och på mässor är tydligt märkt med försäljningspris. Material som inte är till salu eller icke prismärkt bör förvaras avskilt.

13. Kollegial-rabatt

All material som är till salu och prissatt bör vara fritt köpbart av en annan ILAB-medlem. ILAB medlemsaffärer följer en praxis av minst 10% kollegial-rabatt.

14. Order med fler objekt

Att en medlemsaffär inte kan leverera alla inom samma order nämnda titlar är ej en grund för att annullera hela beställningen ifall detta ej skilt nämns i samband med beställningen.

15. Värderingar

Värderingar bör ske enligt dessa regler.

16. Värderingar och lagstiftning

De medlemmar som idkar värderingstjänster bör vara insatta även i bl.a. den lokala skattelagstiftningen gällande lösöre. Värderingar bör ske så att dessa bestämmelser tas i hänsyn.

17. Auktionstjänster

En medlem som blir befullmäktigad att för kundens del köpa ett objekt i samband med en offentlig auktion måste också bära ansvaret för att kontrollera det tillsalubjudna objektet utan att enbart nöja sig med information given av försäljaren eller arrangören av auktionen. Speciell finkänslighet bör tillämpas och uppkomst av intressekonflikter med uppdragsgivaren bör undvikas.

18. Försäljningsutrymmen

En medlem bör aldrig närma sig kunden eller fästa kundens uppmärksamhet i en kollegas affär, utställningsmonter eller annat försäljningsställe, utan innehavarens medgivande.

19. Tillämpandet av dessa regler

Detta sammandrag av förfarandet inom antikvarisk handelsverksamhet är ursprungligen skriven på engelska och franska. Vid meningsskiljaktigheter gällande de olika paragraferna avgör ILAB:s kommitté den rätta tolkningen

Copyright © 2010 Suomen Antikvariaattiyhdistys Ry
Member of International League of Antiquarian Booksellers