Säännöstö


1. Määritelmä

Tämä antikvaarisen kaupankäynnin toimintatapojen tiivistelmä määrittelee ne yleisesti ja kansainvälisesti noudatetut säännöt, joita Suomen Antikvariaattiyhdistyksen jäsenliikkeiden tulee seurata kaikkien kaupallisten transaktioiden yhteydessä ammatinharjoittajien, yhteisöjen ja yksityishenkilöiden välillä. Antikvaariseen kaupankäyntiin sisältyvät tässä yhteydessä kirjojen lisäksi mm. käsikirjoitukset, postikortit, painotuotteet, kartat, ja piirrokset.

2. Sääntöjen soveltaminen

ILAB:n (International League of Antiquarian Booksellers) jäsenyhdistyksenä Suomen Antikvariaattiyhdistyksen jäsenliikkeiden tulee kaikessa kaupankäynnissään noudattaa näitä sääntöjä osoittaen korkealle eettiselle tasolle vakiintuneita toimintatapoja.

3. Kuvaukset

Jäsenliikkeet vastaavat kaikkien myytävien kohteiden oikeasta tunnistamisesta ja tarkasta kuvauksesta. Kaikki puutteet, huomattavat korjaukset ja muutokset tulee merkitä selkeästi ja saattaa ostajien tietoon. Ellei muuta ostajan ja myyjän välillä sovita, on virheellisesti kuvatun kohteen ostajalla oikeus täyteen käteisellä suoritettavaan ostohinnan palautukseen.

4. Sanasto

Jokaisen jäsenen tulee ammatinharjoittajana tuntea alan erityissanasto ja vastata sen oikeanlaisesta käytöstä.

5. Hinnoittelu

Jäsenliike vastaa sekä ostettaessa, että myytäessä alan ammattilaisena kohteen oikeanlaisesta hinnoittelusta riippumatta siitä onko vastapuolena asiantuntija tai maallikko.

6. Aitous

Jäsenen on mahdollisuuksien mukaan selvitettävä ja voitava vahvistaa myytäväksi tarjotun kohteen aitous. Mikäli ilmenee, ettei kohde ole aito tai sen aitous on kyseenalainen, on se palautettavissa täyttä ostohinnan käteispalautusta vastaan, ellei osapuolten välillä muuta sovita. Materiaalia joka on todettu epäaidoksi tai aitoudeltaan kiistanalaiseksi, ei tule asettaa uudelleen myytäväksi, ennen kuin siihen liittyvät kysymykset on ratkaistu.

7. Varastettu tavara

Jäsenen on varmistauduttava, että hänelle ostettavaksi tarjottu materiaali on myyjän omaisuutta, ja kaikin käytettävissä olevin keinoin pyrittävä ehkäisemään antikvaarisen materiaalin varkauksia sekä varastetun tavaran myyntiä. Jäsenen on toimittava yhteistyössä viranomaisten kanssa varastetun aineiston löytämiseksi, tekijöiden kiinnisaamiseksi ja aineiston palauttamiseksi oikeille omistajilleen.

8. Kuljetusvauriot

Vastuu kuljetusvaurioista on lähettäjällä, ellei muuta ole sovittu. Myyjän tulee huolehtia materiaalin oikeanlaisesta käsittelystä siten, että se tavoittaa ostajan samassa kunnossa kuin ostohetkellä.

9. Myyntiehdot

Luetteloissa myytävät kirjat myydään niissä mainittuun hintaan. Maksu suoritetaan etukäteen tai riittävän luottokelpoisuuden myötä laskulla tavaran vastaanottamisen yhteydessä. Tarjousten osalta on määriteltävä selkeästi tarjouksen sisältö ja voimassaoloaika. Poikkeukset näistä yleisesti käytettävistä ehdoista on ilmoitettava.

10. Pankkikulut

Tavaran toimittajan on saatava esittämänsä laskun summa maksettuna kokonaisuudessaan. Ostaja vastaa kaikista pankki- ja toimituskuluista.

11. Ostotarjoukset

Jäsenen tehdessä ostotarjouksen on tarjous voimassa koskien joko välitöntä kauppaa tai erikseen sovittavan ajan.

12. Hintojen merkitseminen

Jäsenten tulee huolehtia siitä, että kaikkeen myytäväksi tarkoitettuun materiaaliin sekä myymälässä, että messuilla on selkeästi merkitty kunkin kohteen myyntihinta. Ei myytäväksi tarkoitettu, varattu tai hinnoittelematon materiaali tulee säilyttää erillään.

13. Kollega-alennus

Kaiken myytäväksi tarjottavan hinnoitellun materiaalin tulee olla toisen ILAB:in jäsenen vapaasti ostettavissa. ILAB:in jäsenliikkeet myöntävät toisilleen vähintään 10% keskinäisen alennuksen kaikesta myytäväksi tarjoamastaan materiaalista.

14. Useita kohteita sisältävät tilaukset

Jos jäsenliike ei voi toimittaa kaikkia tilauksessa mainittuja nimekkeitä osan niistä ollessa jo myytyjä, ei se ole peruste koko tilauksen peruuttamiselle ellei siitä tilauksessa erikseen mainita.

15. Arvioinnit

Aineistojen arvioinnit on suoritettava näitä sääntöjä noudattaen.

16. Arviointipalvelut ja lainsäädäntö

Arviointipalvelua suorittavien liikkeiden tulee olla perehtyneitä myös paikallisiin irtaimistoa koskeviin verotus- ym. lakeihin. Arvioinnit on suoritettava ottaen huomioon nämä säädökset.

17. Huutokauppapalvelut

Jäsenen jonka asiakas valtuuttaa puolestaan ostamaan kohteen julkisesta huutokaupasta on myös otettava vastuu hankittavan kohteen tarkastamisesta tyytymättä pelkästään myyjän tai huutokaupan järjestäjän antamaan informaatioon. On noudatettava erityistä hienotunteisuutta ja vältettävä eturistiriitojen syntymistä toimeksiantajan kanssa.

18. Myyntitilat

Jäsenen ei koskaan tule lähestyä asiakasta tai kiinnittää itseensä asiakkaan huomiota toisen jäsenen liikkeessä, messuosastolla tai muulla liikepaikalla ilman liikepaikan haltijan lupaa.

19. Tulkinta

Tämä antikvaarisen kaupankäynnin toimintatapojen tiivistelmä on laadittu alunperin englanniksi ja ranskaksi. Mikäli eri pykälien kohdalla syntyy tulkintaeroja eri kielten välillä, ILAB:n komitea ratkaisee oikean tulkinnan.

.

Copyright © 2010 Suomen Antikvariaattiyhdistys Ry
Member of International League of Antiquarian Booksellers